"从此话"翻译 至泰语:


Ads

  例子 (外部来源,没有检讨)

话虽如此
ก จร ง
从此没再从事表演吗
ไม กล บมาร องอ กเลยหร อ
从小就是如此
อ ม ต งแต ผมเด กๆเลย.
从此破除桎梏
เราหน จากสายใยท ตายไปของเรา
伤害彼此的话
ฉ นจำได ถ งแสงจ นทร ท ส องเข ามาผ านทางหน าต าง
谈话到此结束
ฉ นค อป เตอร ย มหน อย!
谈话到此结束
เร องค ยม นย งไม หมดแน
她从此消失无踪
ค ณแน ใจได เลยว าผมจะเก บเป นความล บ
从此就到处流浪
ผมเลยซ ดเซออกมาไม เคยกล บไปอ ก
你从不和我说话
ผมว าเธอเป นคนด นะแต ค ณช วย เอ อ...
你从不回我电话
แกไม เคยร บสายพ อน
我从没说过那话
น นเป นเหต ผลว าทำไมเราจะไม เล น ฉ นไม เคยพ ดอะไรอย างน น
从此之后 她就一直都是所有人的话题中心了
เธอค ยแต เร องของฮานามาช ตลอด
从此陪着我 跟着我
ค ณอย ก บฉ นแล ว
楚门从此就很怕水
ม นได ผล ทร แมนกล วน ำต งแต น น
从此幸福快乐 如何
เอ, ม นทำอะไรได บ าง?
老板! 从此幸福 汁液
ฟ โอนา. น ค อส งท เธอต องการใช ไหม?
我们从此分道扬镳
จากน ไป พวกนายกลายเป นต วถ วง.
生命从此黯淡无光
เราก เส ยล กไป
自愿从此刻起立下
ท จะประกาศคำม นส ญญา
Opie从来没提过此事.
โอป ไม เคยปร ปากพ ดอะไรเลย...
从此你就一蹶不振
หล งจากน นแกก ไม เหม อนเด ม Nนอนย งไม ค อยจะหล บเลย แผลล ก!
为此主机再次显示此对话框
แสดงกล องโต ตอบน อ กคร งสำหร บเคร องปลายทางน
融合后 从此便不分你我和彼此了
ผมต องการผสมผสานเราเข าด วยก น. ผสมผสาน? !
从来没有如此让人兴奋 如此不可思议 如此...
คนด ไม เคยต นเต นขนาดน ม นช างมห ศจรรย ม น... อด ม!
而且我不讲话, 从不
แล วฉ นก พ ดไม ได ไม เคยพ ด
显示此确认对话框
แสดงกล องย นย นน
一个童话 仅此而已
เป นเพ ยงตำนาน เป นได แค น น
朋友会听彼此的话
เพ อนต องฟ งเพ อนพ ด
谈话到此还没结束
จนกว าแกจะตอบคำถามฉ น
如果命该如此的话
ได เลย
好吧,既然如此的话
ก ด ฉ กก ไม ม ไรก บม น
我跟你从此分道扬镖
เขาจะไม ม ต วตนด วยซ ำ เธอก บฉ นก จะได ไป ตามทางของต วเองซะท
从此愤世嫉俗 就这样
โกรธท งโลกเลยล ะย ะ บ ฮ ฮ พวกน น เค าท งไปทำไมน ะ น นส
让我们从此改变自己
ถ านายไม ได อ บม ร แล วทำไมจ นายห อยโทงเทงง วะ
死亡是如此安详 从容
ความตายน นแสนสงบ และง ายดาย
哦, 因此你是从在这里?
โอ , ค ณอย ท น หรอ
他从没对我提及此事
ท านร ฐมนตร จะให ฉ นเข าร วมก บทางทหารท อาร ค
从你的角度看来如此
ตามท นายค ด
我从未感觉如此孤单
ม อะไรร เปล า ล กด เหน อย ค นน นอนเร วหน อยเป นไง
就在此时此刻 电话里吼叫着命令...
แม แต ตอนน , ย งคงม คำส ง ตะโกนก องส โทรศ พท ...
不遵从的话 会被孤立
งานคร งน นเราไปก น 4 คน และแตกกล ม
(格林童话) 哈 从这开始
Dr.Here we are.
我从没有上课说话过
หน ไม เคยค ยในห องเร ยนเลย
我们的谈话到此为止
ผมว าเราค ยก นเสร จแล วนะ ลาก อน